PRIVATUMO POLITIKA

 

PRIVATUMO POLITIKA INTERNETO SVETAINĖJE www.santermita.lt

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.   Apibrėžtys:

1.1. Interneto svetainė – interneto domene www.santermita.lt veikianti interneto svetainė.

1.2. Duomenų valdytojas – Interneto svetainės savininkasUAB „Santermita“, kodas 236043660, buveinė Kaunas, Skuodo g. 2F.

1.3. Klientų aptarnavimo centras – Duomenų valdytojo visą parą veikianti tarnyba, kuri leidžia registruoti ir vykdyti visas gyventojų užklausas, reguliariai informuoti gyventojus apie situaciją name.

1.4.  Asmens  duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybę galima nustatyti pagal vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių.

1.5. Naudotojas – Interneto svetaine besinaudojantis asmuo, kuris yra užsiregistravęs Interneto svetainėje ir prisijungęs prie jos.

1.6. Neregistruotas  naudotojas – Interneto  svetainės  lankytojas,  kuris  nėra  užsiregistravęs Interneto svetainėje ir Naudotojas, kuris nėra prisijungęs prie Interneto svetainės.

1.7. Šios privatumo  politikos tikslas aiškiai ir suprantamai pateikti Internetinės svetainės Naudotojams ir Neregistruotiems naudotojams informaciją apie jų asmens duomenų tvarkymą.

 

DUOMENŲ VALDYTOJO SKELBIAMA INFORMACIJA INTERNETO SVETAINĖJE

2. Duomenų valdytojas yra daugiabučių  namų, komercinės paskirties pastatų eksploatacijos  ir administravimo paslaugas teikianti įmonė.

3. Interneto svetainėje Duomenų valdytojas skelbia ir teikia patalpų savininkams žemiau išdėstytą informaciją:

3.1. apie savo veiklą (pradžia, tikslai, uždaviniai, teikiamos paslaugos, jų kaina, tarifas, patirtis, laimėjimai, visuomenės atsiliepimai, kita informacija savo nuožiūra);

3.2. administratoriaus (juridinio asmens) pavadinimą, teisinę formą, buveinę, bendrąjį telefono numerį, elektroninio pašto adresą; apie įgaliojimų atsisakymą;

3.3. teisinę  informaciją,  susijusią  su  bendrojo  naudojimo  objektų  valdymu,  naudojimu  ir  priežiūra (Nuostatus,pirkimų taisykles, statinių ir jų inžinerinių sistemų naudojimo ir priežiūros taisykles, patalpų savininkų teises ir pareigas);

3.4. informaciją apie namą –registruotiems šios svetainės lankytojams (patalpų savininkams (naudotojams), savivaldybės vykdomosios institucijos specialistams).

 

INTERNETO SVETAINĖJE RENKAMI ASMENS DUOMENYS

4. Interneto svetainė yra laisvai prieinama visiems viešojo interneto tinklo naudotojams, tačiau Neregistruoti naudotojai negali naudotis Naudotojams skirtomis Interneto svetainės funkcijomis.

5. Naudotojas Interneto svetainėje registruojasi savanoriškai ir nemokamai

6. Naudotis interneto svetaine galima su sąlyga, kad sutinkama su Interneto svetainėje pateiktomis sąlygomis ir nuostatomis, pažymint atitinkamą frazę registracijos formoje.

7. Nors asmens duomenys pateikiami savanoriškai, nepateikus galiojančiai registracijai būtinų duomenų ir nedavus sutikimo juos apdoroti, Naudotojas negalės užsiregistruoti interneto svetainėje ir naudotis jos funkcijomis.

8. Užsiregistravęs interneto svetainėje Naudotojas sutinka, kad Duomenų valdytojas apdorotų Naudotojo registracijos formoje pateiktus duomenis, veikloje, susijusioje su interneto svetainės veikimu, privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Sutikimas duodamas pažymint atitinkamą frazę registracijos formoje.

9. Kiekvienas asmuo turi teisę prieiti prie pateiktų asmens duomenų, juos keisti, taip pat atšaukti savo sutikimą juos apdoroti pagal Reglamente (ES) 2016/679nurodytas sąlygas.

10. Naudotojui prisijungus prie Internetinės svetainės Duomenų valdytojas turi galimybę sužinoti šiuos Naudotojo asmens duomenis: vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens identifikavimo numeris, prisijungimo slaptažodis, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.

11. Neregistruotam naudotojui naršant Interneto svetainėje Duomenų valdytojas turi galimybę sužinoti šiuos asmens  duomenis:  vardas  ir  pavardė,  elektroninio  pašto  adresas,  telefono  numeris, adresą ir  kitus kontaktinius duomenis.

12. Gyventojui paskambinus į Klientų aptarnavimo centrą Duomenų valdytojas turi galimybę sužinoti šiuos asmens duomenis: vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys.

13. Klientų  aptarnavimo  centro  pokalbių įrašai  saugomi UAB  „Baltnetos  komunikacijos“ serveryje, esančiame Tier3 duomenų centre Liepkalnio 160c, Vilniuje.Pokalbių įrašai saugomi ne ilgiau nei 6mėnesius. Norėdamas gauti pokalbio įrašą gyventojas turi kreiptis į Duomenų valdytoją.

SLAPUKAI

Būtini (1)

Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

Pavadinimas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
rc::c Šis slapukas naudojamas atskirti žmones nuo robotų. Sesija HTML lokali saugykla

Statistika (4)

Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.

Pavadinimas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
_ga Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine. 2 metai HTTP slapukas
_gat Naudojama Google Analytics užklausos rodikliui reguliuoti 1 diena HTTP slapukas
_gid Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine. 1 diena HTTP slapukas
collect Naudojamas duomenims apie lankytojo įrenginį ir elgesį siųsti į Google Analytics. Stebi lankytoją visuose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose. Sesija Pixel Tracker

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS, TIKSLAI

14. Asmens duomenys tvarkomi žemiau nurodytu teisiniu pagrindu:

14.1. asmens duomenys tvarkomi pagal Naudotojo ir Neregistruoto naudotojo ir/ar jų atstovo duodą sutikimą,  kad  asmens  duomenys  būtų  tvarkomi su daugiabučių namų,  komercinės  paskirties  pastatų eksploatacijos ir administravimopaslaugomis susijusiais tikslais;

14.2. tvarkyti  asmens  duomenis  būtina,  kad Duomenų  valdytojas įvykdytų  sutartį,  kurios  šalis yra Naudotojasir Neregistruotas naudotojas ir/ar jų atstovas;

14.3. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio Duomenų valdytojas siekia, jei Naudotojo ir Neregistruoto naudotojo interesai nėra svarbesni;

14.4. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė.

15. Interneto svetainėje gauti Naudotojų ir Neregistruotų naudotojų asmens duomenys gali būti perduoti užsakytąpaslaugą vykdantiems asmenims.

 

NAUDOTOJO IR NEREGISTRUOTO NAUDOTOJO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

16. Naudotojas  ir  Neregistruotas  naudotojas  turi  teisębūti informuotasapie duomenų tvarkymą, bei teisęsusipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi. Duomenų valdytojasrinkdamasasmens duomenis suteikia informacijąapie save; nurodo tikslus, kokiais tvarkomi asmens duomenys; kam ir kokiais tikslais jie teikiami; kokius savo asmens duomenis privaloma pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės.

17. Naudotojas ir Neregistruotas naudotojas turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami. Duomenų valdytojas parengia atsakymą ir pateikia prašomus duomenis ne  vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo kreipimosi  užregistravimo  dienos. Naudotojo  ir  Neregistruoto  naudotojo prašymu  tokie  duomenys pateikiami raštu. Naudotojas  ir  Neregistruotas  naudotojas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

18. Naudotojas ir Neregistruotas naudotojas turi teisę reikalauti ištaisyti duomenis. Neteisingi, neišsamūs ar netikslūsNaudotojo ir Neregistruoto naudotojo asmens duomenys ištaisomi asmens  duomenis  ir  (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

19. Naudotojas ir Neregistruotas naudotojas turi teisę nesutikti su duomenų tvarkymu. Toks nesutikimas gali būti pareikštas duomenų rinkimo metu nepažymint atitinkamos frazės registracijos formoje. Šiuo atveju Duomenų valdytojas gali sustabdyti teikiamas paslaugas, kol ginčas bus išspręstasarba paslaugos teikimas nutrauktas.

20. Naudotojas ir Neregistruotas naudotojas turi teisęreikalauti ištrinti duomenis.

21. Naudotojas  ir  Neregistruotas  naudotojas  turi  teisęį  duomenų  perkeliamumą.  Asmens  duomenys pateikiami įprastai naudojamais atviraisiais formatais (pvz., PDF, XML, JSON, CSV, HTML).

 

DUOMENŲ VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

22. Naudotojų ir Neregistruotų naudotojų asmens duomenys apdorojami laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, juo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau –Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, nuostatų.

23. Duomenų valdytojas yra Interneto svetainės administratorius.

24. Duomenų valdytojas įsipareigoja itin rūpestingai saugoti Naudotojų ir Neregistruotų naudotojų asmens duomenis.

25. Saugodamas  apdorojamus  duomenis Duomenų valdytojas  taiko  technines  ir  organizacines  priemones, saugo  duomenis  nuo  neteisėtos  prieigos,  neteisėto  pašalinimo,  apdorojimo  ir  saugojimo  pažeidžiant Reglamentą (ES) 2016/679, bei nuo duomenų keitimo, praradimo, pažeidimo ar sunaikinimo.

 

SKUNDAI

26. Naudotojai, įskaitant ir Neregistruotus naudotojus, gali pateikti  skundusdėl naudojimosi Interneto svetaine raštu, siųsdami registruotą laišką Duomenų valdytojo registruotos buveinės adresu.

27. Skunde turėtų būti nurodyti skundo teikėjo duomenys, leidžiantys pateikti skundo teikėjui atsakymą, sutikimas leisti naudoti asmens duomenis skundo nagrinėjimo procedūros tikslams ir trumpas problemos aprašymas.

28. Naudotojas ir  Neregistruotas  naudotojas bus informuotas apie skundo sprendimą per 30dienų nuo skundo pateikimo dienos, skundo paraiškoje Naudotojo nurodytu adresu.

 

Šios sąlygos ir nuostatos taikomos nuo 2020-06-19 iki tol, kol bus atšauktos arba pakeistos Duomenų valdytojo.