PRIVATUMO PRANEŠIMAS

 

1. Įžanga:

Mes, UAB „Santermita“ (toliau - Bendrovė), rimtai rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu (asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, kuri yra susijusi su identifikuotu ar galimu identifikuoti gyvu žmogumi, kaip vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, elgsena interneto svetainėje ir pan.). Žemiau pateikiamas privatumo pranešimas yra skirtas visiems asmenims, kurie susisiekia, dirba, siekia kandidatuoti ar kitaip bendradarbiauja su Bendrove, naudojasi Bendrovės paslaugomis ar kokiu kitokiu būdu pateikia savo asmens duomenis Bendrovei.

Šis privatumo pranešimas yra sukurtas remiantis galiojančiais teisės aktais ir rekomendacijomis, kaip Bendrasis Duomenų Apsaugos Reglamentas (toliau - BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Valstybinės Duomenų Apsaugos Inspekcijos (toliau - VDAI) gairės. Privatumo pranešimu siekiama nurodyti duomenų subjektų teises, pareigas, taip pat kitą informaciją, kuri privaloma pateikti pagal BDAR.

Bendrovės paslaugos nėra skirtos vaikams (t. y., jaunesniems nei 14 metų asmenims).

2. Duomenų valdytojas

UAB „Santermita“, įmonės kodas 236043660, adresas Skuodo g. 2F, LT-45204 Kaunas yra šiame privatumo pranešime nurodomų asmens duomenų duomenų valdytojas (sąvoka pagal BDAR).

3. Duomenų apsaugos pareigūnas

UAB „Santermita“, vadovaudamasi BDAR 4 skirsnio 37 straipsniu, yra paskyrusi Duomenų Apsaugos Pareigūną (toliau - DAP), su kuriuo galima susisiekti el. paštu: dap@santermita.lt.

4. Kada tvarkome jūsų duomenis?

Duomenys yra tvarkomi, kai:

 • Duomenis pateikiate Jūs patys, pavyzdžiui, siekiant įsidarbinti, naršant interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose, užklausiant el. paštu;
 • Duomenis pateikia įmonė / bendrovė, kurioje dirbate ar kuriai kitaip priklausote ir kuri turi sutartinių ar juridinių santykių su Bendrove;
 • Duomenys generuojami, kai naudojatės mūsų paslaugomis;
 • Duomenis gauname iš kitų šaltinių, kurie juos perduoda vykdydami valdžios institucijų nurodymus ir pan.;
 • užklausus Bendrovei teisėto intereso pagrindu iš (pvz., Sodra, kredito reitingo bendrovės, viešieji registrai, kt.);

5. Kokių principų laikomė tvarkydami jūsų duomenis?

Duomenų tvarkymas yra vykdomas remiantis šiais principais, kaip yra nurodyta BDAR 5 straipsnyje:

 • teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas;
 • tikslo apribojimo principas;
 • duomenų kiekio mažinimo principas;
 • tikslumo principas;
 • saugojimo trukmės apribojimo principas
 • vientisumo ir konfidencialumo principas.

Bendrovė imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad galėtų užtikrinti atskaitomybės principe užtikrintą pareigą.

6. Kaip Apsaugome jūsų duomenis?

Siekdami apsaugoti Jūsų duomenis, ėmėmės organizacinių ir techninių priemonių, kurios yra skirtos tinkamai reglamentuoti ir tvarkyti Jūsų duomenis. Tokios priemonės įtraukia, tačiau neapsiriboja: VDAI gairės, informacijos apsaugos valdymo standarte ISO 27001 / ISO 27002 nurodytos priemonės, EDPS (European Data Protection Supervisor) ir WP29 (Working Party 29) gairės ir rekomendacijos.

Organizacinės asmens duomenų apsaugos priemonės įtraukia, tačiau neapsiriboja šiomis priemonėmis: asmens duomenų tvarkymo politika, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, rizikos vertinimas, informacijos saugos incidentų valdymo tvarka, informacijos saugos politika, asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašų registras, duomenų tvarkymo susitarimai su duomenų tvarkytojais ir duomenų valdytojais, personalo tvarkos, nuolatiniai darbuotojų mokymai ir kt.

Techninės asmens duomenų apsaugos priemonės yra realizuotos remiantis informacijos saugos politika. Pasitelkiant duomenų tvarkytojus visada yra sudaromas duomenų tvarkymo susitarimas.

7. Kokius jūsų duomenis tvarkome arba galime tvarkyti?

Bendrovė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis kaip duomenų valdytojas:

Duomenų tvarkymo tikslas (kai rolė valdytojas)

Asmens duomenų kategorijų aprašymas

Numatomi asmens duomenų saugojimo, ištrynimo terminai

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Administruojamų gyvenamųjų patalpų apskaita

Gyventojų ir gyventojų kontaktai, adresai, buto savybių sąrašas, gyventojų skaičius bute, skaitiklių ir apskaitos duomenys, kaupiamosios lėšos

10 metų

Sutartis, BDAR 6 str. 1b punktas
Teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1c punktas

Avarinės paslaugos teikimas

Gyventojo kontaktiniai duomenys, adresas, durų kodas, telefono nr., problemos apibūdinimas, darbuotojo vardas, pavardė, užduoties informacija

1 metai po paslaugos suteikimo

Sutartis, BDAR 6 str. 1b punktas

Buhalterinės apskaitos teikimas bendrijoms

Gyventojų ir gyventojų kontaktai, adresai, buto savybių sąrašas, gyventojų skaičius bute, skaitiklių ir apskaitos duomenys, kaupiamosios lėšos

10 metų po finansinės operacijos

Sutartis, BDAR 6 str. 1b punktas

Gyventojų susirinkimų organizavimas, dėl sprendimų priėmimo, susirinkimų protokolavimas, balsavimas

Vardas, pavardė, buto/patalpos adresas, plotas, kontaktiniai gyventojo duomenys (el. paštas, tel. nr.), balsavimo biuleteniai, balsavimo rezultatai, protokolo turinys

5 metai nuo protokolo sudarymo

Sutartis, BDAR 6 str. 1b punktas

Įmonės interesų atstovavimas ginčuose, tame tarpe ir teisminiuose

Su ginču susijusi informacija

1 metai

Teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1f punktas

Informacijos apie mokėjimus teikimas gyventojams

Tel. nr., nurodomas vardas, pavardė, klausimas

10 metų po administravimo sutarties pabaigos

Sutartis, BDAR 6 str. 1b punktas

Informacijos apie padarytą / patirtą žalą teikimas suinteresuotoms šalims

Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, kontaktiniai duomenys, atsiskaitomoji sąskaita, žalos / ginčo informacija

Nesaugoma

Teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1c punktas

Kaupiamųjų lėšų informacijos perdavimas naujam administratoriui

Vardas, pavardė, buto/patalpų adresas, plotas, sukaupta lėšų suma

10 metų po administravimo sutarties pabaigos

Teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1c punktas

Kliento skolų administravimas

Ūkio subjekto pavadinimas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, įstaigos kodas, telefonas, adresas, el. paštas, pareigos, ind. veiklos pažymėjimo nr., verslo liudijimo kodas, PVM mokėtojo kodas, skolos informacija

10 metų po skolos išieškojimo pabaigos

Teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1f punktas

Komunikacija siekiant pakeisti radiatorių

Prašymas, vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. nr., el. paštas, projekto duomenys, buto byla, sąmata

1 metai

Teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1f punktas

Pokalbių įrašymas draudiminių įvykių nagrinėjimo tikslu

Adresas, butas, durų kodas, telefono nr., problemos apibūdinimas

6 mėn.

Teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1f punktas

Pokalbių įrašymas paslaugų kokybės užtikrinimo, incidentų tyrimo tikslu

Adresas, butas, durų kodas, telefono nr., problemos apibūdinimas

6 mėn.

Teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1f punktas

Renovacijos investicinio projekto skaičiavimai

Buto įmokos, investicinis projekto informacija, kiekvienam butui preliminarios kainos

Iki sprendimo dėl renovacijos, tačiau ne ilgiau, nei 1 metus

Teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1f punktas

Subrangovų suteiktų paslaugų apskaita

Atliktų darbų akto informacija, subrangovo darbuotojo duomenys, kliento duomenys, darbus priėmęs asmuo

10 metų

Sutartis, BDAR 6 str. 1b punktas

Užduočių skyrimas subrangovams, atliktų darbų ataskaitos

Registravęs asmuo, adresas, kontaktinis asmuo, jo kontaktai, užduoties turinys, įvykdymo komentaras, objekto nuotrauka

10 metų po paslaugų suteikimo

Sutartis, BDAR 6 str. 1b punktas

Užsakymų, pardavimo ir pirkimo sąskaitų faktūrų išrašymas ir apskaita, elektroninės sąskaitos, suderinimo aktų ruošimas, permokų grąžinimas, aktai, lydraščiai, važtaraščiai, kt.

Vardas, pavardė, amens kodas, telefonas, adresas, banko rekvizitai, ind. veiklos pažymėjimo nr., verslo liudijimo kodas, PVM mokėtojo kodas, el. paštas, kita PVM sąskaitos faktūros informacija, priminimai, mokėjimų informacija

10 metų

Teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1c punktas

Techninės priežiūros ar pakeitimo užduoties gavimas ir sprendimas

Registravęs asmuo, adresas, kontaktinis asmuo, jo kontaktai, užduoties turinys, įvykdymo komentaras, objekto nuotrauka

1 metai po paslaugos suteikimo

Sutartis, BDAR 6 str. 1b punktas
Teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1f punktas

Klientų savitarnos svetainės teikimas

Kliento vardas, pavardė, el. pašto adresas, prisijungimo duomenys, veiksmų istorija, sąskaitų apmokėjimo istorija, skaitiklių deklaravimo istorija.

10 metų

Sutartis, BDAR  6 str. 1b punktas

Gyventojų sąrašo gyvenamajam namui sudarymas

Vardas, pavardė, buto/patalpos adresas, plotas, kontaktiniai gyventojo duomenys (el. paštas, tel. nr.)

10 metų po administravimo sutarties pabaigos

Sutartis, BDAR 6 str. 1b punktas

Karšto, šalto vandens, elektros duomenų perdavimas skaitiklio savininkui

Vardas, pavardė, adresas, butas, skaitiklio parodymai, ataskaitinis mėnuo, data

Iki perdavimo skaitiklių savininkui

Teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1c punktas

Butų, patalpų skaitiklių duomenų nurašymas (šalto, karšto vandens, elektros, dujų) ir suvedimas į apskaitos sistemą

Adresas, skaitiklio nr, duomenys

10 metų po administravimo sutarties pabaigos

Sutartis, BDAR 6 str. 2b punktas

8. Interneto puslapiai ir socialiniai tinklai

Jūsų duomenis tvarkome šiuose interneto puslapiuose, kuriems galioja šis privatumo pranešimas:

Svetainėse naudojami slapukai. Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, kurie Jūsų sutikimu įrašomi į įrenginio (pvz. kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai Jūs naršote interneto svetainėje ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą.

Jums pirmą kartą apsilankius interneto svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui atskirti nuo kitų kompiuterių, jie užtikrina patogesnį interneto svetainės naudojimą, o mums leidžia tobulinti interneto svetainę. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys, tinklapyje praleistas laikas ir pan.

8.1. Detaliau apie https://santermita.lt/ tvarkomus duomenis

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Galiojimo laikas

Duomenų tvarkymo pagrindas

cookiebot-consent--marketing

Būtinasis, skirtas nustatyti, ar lankytojas pasirinko marketingo kategoriją

Iki naršymo pabaigos

Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis

cookiebot-consent—necessary

Būtinasis, skirtas nustatyti, ar lankytojas pasirinko būtinųjų o kategoriją

Iki naršymo pabaigos

Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis

cookiebot-consent--preferences

Būtinasis, skirtas nustatyti vartotojo slapukų pasirinkimus

Iki naršymo pabaigos

Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis

cookiebot-consent--statistics

Būtinasis, skirtas nustatyti vartotojo slapukų pasirinkimus

Iki naršymo pabaigos

Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis

CookieConsent

Būtinasis, laiko vartotojo slapukų pasirinkimą

1 metai

Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis

CookieConsentBulkSetting-#

Funkcinis

Nuolatinis

Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis

_ga

Statistinis, naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“

2 metai

Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis

_gat

Statistinis, ribojantis užklausų, pateiktų per „Google“, skaičių

1 diena

Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis

_gid

Šis slapukas kaupia ir atnaujina informaciją apie Jūsų lankytus šio tinklapio puslapius

1 diena

Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis

_collect

Statistinis, siunčia Google Analytics informaciją apie lankytojo įrenginius ir marketingo kanalus

Iki naršymo pabaigos

Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis

Taip pat šioje svetainėje yra tvarkomi kontaktinės formos duomenys:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Kiek laiko saugomi asmens duomenys

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Užklausos sprendimo tikslu

Vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, žinutė

Po užklausos išsprendimo 2 metai

Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis

8.2. Detaliau apie https://savitarnasantermita.mokesta.lt/ tvarkomus duomenis

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Kiek laiko saugomi asmens duomenys

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Informacijos suteikimas savitarnos svetainėje

Vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, abonento numeris, el. pašto adresas, apskaitos prietaisų duomenys, užsakymų informacija, sutarties sudarytos informacija, sąskaitų duomenys

10 metų

Sutarties vykdymas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis

8.3. Detaliau apie Google tvarkomus duomenis

Jūsų anoniminius duomenis tvarkome kartu su Google (Google Analytics paslauga). Rekomenduojame susipažinti su Google privatumo sąlygomis: https://policies.google.com/privacy

8.4. Detaliau apie Facebook tvarkomus duomenis

Jūsų duomenis tvarkome Facebook paskyroje adresu https://www.facebook.com/santermita/, remdamiesi Facebook privatumo sąlygomis su kuriomis rekomenduojame susipažinti čia: https://www.facebook.com/privacy/explanation

9. Kokias teises ir pareigas jūs turite?

 • Teisę būti skaidriai informuotiems, taip pat, kokias teises turite. Tai atliekama šiuo privatumo pranešimu.
 • Teisę būti informuoti apie tvarkomus Jūsų duomenis, taip pat susipažinti, kokius konkrečiai Jūsų duomenis tvarkome. Paprašyti savo duomenų kopijos galite kreipdamiesi į DAP.
 • Teisę ištaisyti, ištrinti duomenis. Jei pastebėjote, kad duomenys nepilni, netikslūs – galite kreiptis į DAP ir mes išnagrinėsime Jūsų atvejį. Taip pat galite paprašyti pašalinti Jūsų duomenis. Šį veiksmą galėsime atlikti, jei nebus kitų teisės aktų, kurie įpareigoja duomenis saugoti.
 • Turite teisę paprašyti apriboti duomenų tvarkymą. Pavyzdžiui, kol išsiaiškinsime netikslumus.
 • Turite teisę paprašyti perkelti duomenis.
 • Turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytumėme Jūsų duomenis, taip pat bet kada atšaukti duotus sutikimus.
 • Turite teisę nesutikti su automatiniu sprendimų priėmimu, tame tarpe profiliavimas, kurie Jums turi ženklias pasekmes. Šiuo metu Bendrovė netaiko tokio sprendimų priėmimo.

Atkreipiame dėmesį, kad norėdami įgyvendinti Jūsų teises, turėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Taip pat, jei užklausos apimtis bus didelė, galime paprašyti mokesčio už užklausos įgyvendinimą.

Bendrovei veikiant kaip duomenų tvarkytojui, veikiame pagal duomenų valdytojo nurodymus ir duomenų tvarkymo susitarimo nuostatas.

Jūs esate atsakingi, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Bendrovės tinklapiuose paskelbta informacija, jos kopijavimas, atgaminimas, nuorodos į ją leidžiamos tik su raštišku Bendrovės leidimu. Jį galima gauti kreipiantis į info@santermita.lt . Šis leidimas nereiškia teisių į medžiagą perdavimo.

10. Kam ir kada galime perduoti Jūsų duomenis?

ūsų asmens duomenis galime perduoti, kai:

 • Jūs išreiškėte sutikimą perdavimui;
 • Tai turime daryti įstatymų numatyta tvarka, kai to reikalauja valdžios / teisėsaugos institucija / ikiteisminį tyrimą atliekanti institucija, teismas ar jų atstovai, įtarus nusikalstamą veiką, kilus ginčui, pvz., VMI, Registrų centras, FNTT, Policija, Ginčų komisija, kriminalinės žvalgybos institucijos, kt.
 • Pasitelkiame duomenų tvarkytoją tam tikroms duomenų tvarkymo operacijoms:
  • audito bendrovėms;
  • veiklos, saugumo, procesų ir kt. konsultantams;
  • teisines ir skolų išieškojimo / perėmimo pirkimo paslaugas teikiantiems subjektams, centrinei hipotekos įstaigai;
  • bankams, kredito unijoms ir kitoms finansines paslaugas teikiančioms bendrovėms;
  • draudimo bendrovės;
  • informacinių technologijų paslaugas teikiančioms bendrovėms;
  • archyvavimo paslaugų subjektams;
  • buhalterinių paslaugų subjektams;
  • ryšių paslaugų subjektams;
  • fizinės apsaugos paslaugas teikiantiems subjektams;
  • bendrovės verslą ar jo dalį parduodant, reorganizuojant ar kitaip pertvarkant – suinteresuotoms šalims;
  • kt.

Visi Jūsų duomenys tvarkomi Europos Ekonominės Bendrijos ribose, neperduodami į trečiąsias šalis. Esant poreikiui perduoti į kitas šalis, galime remtis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo (jei remiantis Europos Komisijos sprendimu konkrečioje valstybėje, kurioje duomenų gavėjas yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą, užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis). Taip pat gali būti naudojami kiti tinkamą duomenų apsaugą užtikrinantys mechanizmai, pvz., standartinės asmens duomenų apsaugos teisės aktuose įtvirtintos sutarties sąlygos.

11. Kaip galite kreiptis?

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis Jums patogiu būdu:

Atkreipiame dėmesį, kad norėdami įgyvendinti Jūsų teises, turėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Jei užklausos apimtis bus nepagrįsta ar pakartotinė, galime paprašyti mokesčio už užklausos įgyvendinimą.

Visada stengsimės surasti abiem pusėms tinkamą sprendimą, tačiau jei vis dėlto mūsų veiksmai ar neveikimas kelia Jums klausimų, visada galite kreiptis į Valstybinę Duomenų Apsaugos Inspekciją (smulkesnė informacija adresu https://vdai.lrv.lt).

12. Privatumo pranešimo galiojimas ir peržiūra

Mes reguliariai peržiūrime, ar šis Privatumo pranešimas atitinka teisės aktus ir Bendrovės tvarkomus asmens duomenis.

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jo paskelbimo mūsų Interneto svetainėje ar programinėje įrangoje.

Šio privatumo pranešimo paskutinio redagavimo data 2020-08-31.

 

Kiekviena situacija individuali, todėl pirmasis pokalbis padės suprasti, kaip galime Jums padėti labiausiai.

Jūsų pateikti kontaktai leis Santermita klientų vadybininkui su Jumis susisiekti artimiausiu metu ir aptarti visus rūpimus klausimus apie pastato priežiūrą ir jo administravimą.

Vaida Garmutė
Pardavimų vadovė

CAPTCHA